26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 7/22.01.2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de posturi pentru
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 1326/15.01.2020 al d-nei Clapon Tamara – responsabil cu evidenţa asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap;
– Referatul de aprobare nr. 1498/16.01.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap – modificată şi completată;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
– Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată;
– Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1 Pentru anul 2020, se aprobă un număr de 50 posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap de pe raza oraşului Buhuşi.
Art. 2 Organigrama aparatului de specialitate al primarului, precum şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi va fi completată în mod corespunzător.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției de Asistență Socială, Compartimentului Resurse Umane, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate, Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print