23 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 70/17.04.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022

Consiliul Local Buhusi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/15.04.2019 a Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Buhuși;
 Nota de fundamentare nr. 559/16.04.2019 a Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 12417/16.04.2019;
 Adresa nr. 561/16.04.2019 a Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 12419/16.04.2019;
 Expunerea de motive nr. 12514/17.04.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 HG nr. 168/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional;
 Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
 În baza art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit b), d), alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 1, art. 45, art. 48, alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 – republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art. 1 Se propune aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului şi va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi și Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • pdf 20_PH
    Dimensiune fișier: 9 Mo