12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 76/22.05.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretarul Oraşului,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea cotizatiei pentru anul 2019 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr. 315/15.05.2019 înaintată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, înregistrată la Primaria Orașului Buhuși sub nr. 15204/16.05.2019;
– Referatul nr.15734/21.05.2019 al Directiei Buget Finante Contabilitate;
– Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile HCL nr.83/31.10.2007 privind aprobarea participării oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB”, precum și aprobarea Actului constitutiv și Statutului ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB”;
– Prevederile art. 10 din Hotararea Consiliului Local Buhusi nr. 50/23.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Buhusi pentru anul 2019 si estimat pentru perioada 2020-2024, prin care au fost alocata suma de 60 mii lei pentru cotizatii catre Asociatia Oraselor din Romania, ADIS, ADIB, GAL, pentru anul 2019;
– Statutul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” Bacau-ADIB;
– Expunerea de motive nr. 15735/21.05.2019 a Primarului Orasului Buhusi;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct.14, art. 45, art.48 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă cotizația anuală a patrimoniului ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău’’- ADIB, în cuantum de 20.000 lei.
Art. 2. Se mandatează dl. Vasile Zaharia – Primarul orașului Buhuși, având calitatea de reprezentant al unității administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacau – ADIB, sa voteze in conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotarare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – ADIB Bacău, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi dusă la îndeplinire de către şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print