21 mai 2024

Proiect de hotărâre Nr: 8 / 21 Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre Nr: 8 / 21 Ianuarie 2019

privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate 
Consiliului Local Buhuşi

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău nr.11125/30.05.2018 înregistrată la instituția noastră sub numărul 18772/05.06.2018 privind numărul maxim de posturi, în conformitate cu Ordinul Prefectului județ Bacău nr.121/24.05.2018;
–        Raportul nr.1109/11.01.2019 al compartimentului de specialitate din Aparatul de specialitate prin care se propune aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local;
–        Avizul nr. ………………………………. Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrată la instituția noastră cu nr. ……………………………..;
–        Expunerea de motive nr.1132/11.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–        prevederile art.91, alin.1 şi 2, lit.a), art. 107 şi art. 112 alin.(1)  din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), modificată;
–        O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
–        O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administrației publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
–         Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
–          Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
–        Prevederile O.U.G. nr.79/2017 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
–        Prevederile O.U.G. nr.114/2018 – privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
–        Hotărârea Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
–        Legea nr.195/2006 Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
–        În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b),  art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2), şi art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală –republicată şi modificată,

SE PROPUNE:
Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă organigramele, statele de funcţii şi utilizarea funcţiilor publice de conducere şi a funcţiilor publice de execuţie, structurate pe clase de salarizare, grade şi trepte profesionale, conform anexei, parte integrantă din prezentul proiect hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local nr.158/27.09.2019.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, prin serviciile de specialitate din cadrul instituţiei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta  poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane.

INITIATOR,
PRIMARUL ORASULUI BUHUSI
VASILE ZAHARIA

print