26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 8/22.01.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Buhuşi pe anul 2020

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 371/07.01.2020 prin care Compartimentul Protecţie Socială propune unele măsuri pentru efectuarea de acţiuni de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social;
– Referatul de aprobare nr. 1596/16.01.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 28 din HG nr. 50/2011 – pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001- modificată și completată;
– Prevederile Legii nr. 319/2006 – privind securitatea şi sănătatea în muncă, modificată şi completată;
– HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Prevederile Legii nr. 192/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către beneficiarii de ajutor social de pe raza oraşului Buhuşi pe anul 2020, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul şi Viceprimarul oraşului Buhuşi, prin compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate