26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 82/22.05.2019

Avizat pentru legalitate
Secretarul Orasului,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru Directia de Asistență Socială Buhuși, în conformitate cu prevederile H.C.L nr.41/28.03.2019, precum și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestei instituții publice

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul comun nr. 12297/16.04.2019, al compartimentului Resurse Umane și al șefului C.S.C Buhuși;
– Expunerea de motive nr. 12320/16.04.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– H.C.L. nr.41/ 28.03.2019 privind aprobarea functiilor publice , organigramei și statelor de functii pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile subordonate Consiliului Local;
– H.C.L. nr.174/31.10.2018 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială în Directie de Asistență Socială, ca instituție publică de interes local- fără personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local;
– H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare al serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, modificată și completată
– Avizul nr.6865 conexat cu nr.6487 si nr.3384/2019 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrată la instituția noastră cu nr.8381/14.03.2019;
– prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art.91, alin.1 şi 2, lit.a), art. 107 şi art. 112 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), modificată;
– prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice;
– prevederile Legii nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcționarilor publici – republicata,
– Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
– HGR nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, modificată și completată;
– Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea Modelului cadru al Planului annual de actiune privind servciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean/Consiliului Local/Consiliului General al municip. București ;
– H.G.R. nr.867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a Regulamentelor-cadru de organizare și functionare a serviciilor sociale, modificata si completată;
– H.G. nr. 417 /2018 privind modificarea H.G. nr.797/20172017 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal.
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2), şi art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală –republicată şi modificată,

SE PROPUNE:

Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se actualizează organigrama și statul de funcţii pentru Direcția de Asistenta Sociala, conform anexelor 1 și 2, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se actualizează Regulamentul de organizare și functionare al Directiei de Asistentă Socială, conform Anexei nr. 3- parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Statele de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al primarului, precum și pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuși au fost reactualizate, conform modificărilor prin H.C.L.nr.41/2019 privind aprobarea functiilor publice, organigramei si statelor de functii pentru Aparatul de specialitate al primarului și pentru servciiile subordonate Consiliului Local, în baza Avizului nr.6865 conexat cu nr.6487 si nr.3384/2019 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la instituția noastră cu nr.8381/14.03.2019
Art.4. La data adoptării prezentei, se abrogă art.2 și art. 3 din H.C.L. nr.174/31.10.2018, celelalte prevederi rămânând valabile.
Art.5.Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate