21 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 83/22.05.2019

Avizat pentru legalitate
Secretar oraş,
Cons. jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor’’
al oraşului Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– referatul nr.15587/20.05.2019 al Inspectorului de Protecţie Civilă privind necesitatea întocmirii ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor’’ pentru zona de competenţă;
– expunere de motive nr.15590/20.05.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile art.14, alin.2 din H.G. nr.1492 din septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, modificată şi completată;
– prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi completată, articolul 4, alin.4;
– prevederile O.M.A.I. nr.132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a structurii-cadru, modificat şi completat;
– prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– în baza art.36 alin.2, lit.d, alin.6 lit.a pct.8, art.45, art.48 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată şi modificată

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă ,,Planul de analiză şi acoperire a riscurilor’’ al oraşului Buhuşi, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău va asigura aducerea la cunoştinţa factorilor responsabili a atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, precum şi asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, cuprinse în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Buhuşi.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 43/31.03.2016 se abrogă.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Inspectorul de Protecţie Civilă şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă .

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate