5 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 84/22.05.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a terenului in suprafață de 13 mp ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în Bulevardul Republicii, necesar înlocuirii postului de transformare subteran 5 cu post de transformare în anvelopă de beton

Consiliul Local Buhuşi, Jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.11565 din 10.04.2019 emisă de DELGAZ GRID S.A.;
– Raportul de specialitate nr. 15676/20.05.2019 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 15677/20.05.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art.12 alin.(1), (2), (3) si (4) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art.3 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art.866 și nr.874 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– Prevederile art.36, alin (2) lit. c), alin. (6), lit. a), pct.8, art.48, alin.2, art.115, alin. (1) lit.b), art.120 și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a terenului in suprafață de 13 mp ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în Bulevardul Republicii, necesar înlocuirii postului de transformare subteran 5 cu post de transformare în anvelopă de beton, conform planului anexă, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legeacontenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.3.Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul institutiei, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Delgaz Grid S.A., Institutiei Prefectului- judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUSI
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate