21 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 86/22.05.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea însuşirii documentaţiei de evaluare și închirierea prin metoda licitației publice deschise cu strigare a spațiului identificat sub denumirea de „Chioșc”, în suprafață construită de 21 mp, situat în incinta Spitalului Orășenesc Buhuși, str. Văioagă, Nr.3, aflat în domeniul public al orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr. 616/08.01.2019 emisă de Spitalul Orășenesc Buhuși;
– Raportul de specialitate nr. 15681 / 20.05.2019 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 15682 / 20.05.2019
– Raportul de evaluare nr. 15576/20.05.2019 – executant S.C „Eval Proiect Consulting” SRL Bacău,
– HCL nr.24/28.02.2019 – ”privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare, organizată în condițiile legii, a spațiului identificat sub denumirea de „Chioșc”, în suprafață construită de 21 mp, situat în incinta Spitalului Orășenesc Buhuși, str. Văioagă, nr. 3, aflat în domeniul public al orașului Buhuși, precum și întocmirea documentației de evaluare a acestui spațiu”;
– Prevederile art. 3, alin. (4), art. 14, art. 15 si art. 16, alin. (1), din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art. 861 alin (3) și art. 867-870 din noul Cod civil;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– Prevederile art.36 alin.(2), lit.c, alin.5 lit.a art.45, alin.(1), art.48, alin.(2), art.115, alin.(1), lit.b și art.123, alin. (1) si alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune spre aprobarea CLB însuşirea documentaţiei de evaluare în vederea stabilirii taxei minime de închiriere anuale, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 15576/20.05.2019, a bunului imobil identificat sub denumirea de „Chioșc”, în suprafață de 21,00 mp, cu nr. cad. 63595-C7, situat în intravilanul oraşului
Buhuşi, Str. Văioagă, nr.3, conform Anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se propune spre aprobare ca toate demersurile privind procedura de licitație și contractul de închiriere să fie efectuate de către titularul dreptului de administrare, Spitalul Orășenesc Buhuși, în condițiile legii.
Art.3.(1). Se propune spre aprobare, taxa minimă de pornire a licitației de 634 lei/lună, conform Raportului de evaluare nr. 15576/20.05.2019 executant S.C „Eval Proiect Consulting” SRL Bacău.
(2).Taxa minimă de pornire a licitației stabilită de Consiliul Local Buhuși pentru închiriererea bunului imobil identificat sub denumirea de ” Chioșc” este de ………………lei/lună.
Art.4. Se propune spre aprobare ca titularul dreptului de administrare să încaseze 20% din valoarea totală a chiriei, rezultate în urma încheierii contractului de închiriere, în condițiile legii.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6. Prezenta Hotărâre va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Institutiei Prefectului- judeţul Bacău, Spitalului Orășenesc Buhuși, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUSI
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate