5 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 87/22.05.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei prevăzută în contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoane fizice sau juridice, beneficiarii investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău,
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 15931/22.05.2019 al Serv. Urbanism ;
– Expunerea de motive nr. 15932/22.05.2019 a Primarului oraşului Buhuşi
– Legea nr.50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– Cererea nr. 15684/20.05.2019 depusă de S.C. Alexdomat S.R.L.;
-Cererea nr. 15685/20.05.2019 depusă de S.C. Covired S.R.L;
– Cererea nr. 15713/21.05.2019 depusă de S.C. Roan Invest S.R.L;
-Prevederile HCL nr. 212/20.12.2018 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenurilor- Lot.1, Lot.4, Lot.5, Lot.6, Lot.7, Lot.8, Lot.9, Lot.10, Lot.13 și a căilor de acces, situate în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36 (Platforma industrială Buhuși);
– prevederile HCL nr.56/29.03.2018 – de aprobare a „Regulamentului privind regimul concesionării bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a orașului Buhuși – potrivit Legii nr. 50/1991 – republicată, cu modificările si completările ulterioare”;
– prevederile HG nr.340/21.04.2005 privind trecerea unor bunuri imobile în proprietatea publică a oraşului Buhuşi şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.871-art.872 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit. c, alin.5 lit.b, alin.9, art.45, alin.3 şi alin.5, art.48, alin.2 și art.115 alin.1 lit b din Legea Nr.215/2001 – privind administraţia publică locală-republicată, ulterior modificată şi completată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se supune spre aprobarea C.L.B, prelungirea duratei cu un 1(unu) an de zile, prevăzută în contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoane fizice sau juridice, conform tabel – anexa nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre, beneficiari ai investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005, titulari ai contractelor de concesionare, pentru o perioadă de 1(unu) an.
Art.2. Se supune spre aprobarea C.L.B, ca la terminarea limitei de 1(unu) an, contractele de concesiune pot fi prelungite pentru o perioadă egală, prin Hotărârea Consiliului Local Buhuşi.
Art.3. Se împuterniceşte D-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să perfecteze şi să semneze actele adiţionale la contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuşi şi persoane fizice sau juridice, conform tabel – anexa nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre, beneficiari ai investiţiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), obţinute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005, titulari ai contractelor de concesionare.
Art.4. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se află bunul.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate