23 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 88/27.05.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul I – anul 2019 al Spitalului Orășenesc Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/15.05.2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
 Nota de fundamentare nr. 6849/27.05.2019 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 16257/27.05.2019;
 Adresa nr. 6491/27.05.2019 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 16274/27.05.2019;
 Expunerea de motive nr. 16528/27.05.2019 a Primarului orașului Buhuși;
 HCL nr. 62/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022;
 Ordinul nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
 Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
 Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
 Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării cu modificările şi completările ulterioare;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) punct 3, art. 45, art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul I – anul 2019 al Spitalului Orășenesc Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ – modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orășenesc Buhuși.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate