12 iunie 2024

Proiect de hotărâre Nr: 9 / 21 Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre Nr: 9 / 21 Ianuarie 2019

privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Buhuși și serviciile publice subordonate Consiliului Local Buhuși, pentru anul 2019

Consiliul Local al Orașului Buhuși, jud. Bacău, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
–        Adresa nr. 714/09.01.2019 a Secretarului Orașului Buhuși și Compartimentului Administrație și Relații Publice;
–        Referatul nr. 1396/15.01.2019 înaintat de dna Director executiv Pahoncea Gabriela Carmen – Direcția Buget, Finanțe, Contabilitate;
–        Raportul comun nr. 1765/17.01.2019 al Viceprimarului orașului Buhuși și al Secretarului orașului Buhuși;
–        Expunerea de motive nr. 1766/17.01.2019 a primarului orașului Buhuși;
–        prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Ordonanța nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
–        prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
–        în baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
–        prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadrul a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        În temeiul prevederilor art. 36, alin. 9, art. 45 alin. (2) lit a), art.48, alin.2 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată și modificată,

SE PROPUNE:

Art. 1 (1) Pentru anul 2019, se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea Primăriei orașului Buhuși și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Buhuși, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
(2) Pentru activități specifice de intervenție, pe raza orașului Buhuși și în alte localități din ţară, se aprobă un consum suplimentar de carburanți necesari în raport cu numărul de km şi consumul normat de carburanţi/tipul de autovehicul înscris în norma de consum/suta de km, conform referatelor de specialitate întocmite de către șefii serviciilor care au în dotare autovehiculele sau alte mijloace auto, și aprobate de ordonatorul principal de credite. Justificarea se va face prin documentul de transport persoane/marfă şi FAZ (fişa activităţii zilnice), ce vor sta la baza decontării lunare a consumului de combustibil.
(3) Pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale şi a referendumurilor, consumul de carburanţi se suplimentează cu 25% pentru o perioadă de 2 luni înaintea datei la care au loc alegerile sau referendumul.
(4) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicule, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport de numărul total de autovehicule.
Art. 2 (1) Pentru anul 2019, se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind acțiunile de protocol pentru Primăria orașului Buhuși și serviciile publice subordonate Consiliului Local Buhuși, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
(2) Nu se consideră depășire la acțiunile de protocol, cheltuielile care la sfărșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local Buhuși.
Art. 3 (1) Pentru 2019, se stabilește normativul propriu de cheltuieli privind convorbirile telefonice și rețeaua VPN (Virtual Privat Network) pentru Primăria orașului Buhuși și serviciile publice subordonate Consiliului Local Buhuși, în sumă de 4.500 lei/lunar.
(2) Nu se consideră depășire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile care la sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat, prin Hotararea Consiliului Local Buhuși.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Buhuși și Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul instituției.
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Primarului orașului Buhuși şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print