5 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 91/29.05.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea inventarului parțial al unor bunuri mobile care aparțin domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară din data de 07.06.2019;
Având în vedere:
 Raportul nr.16523/29.05.2019 al Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională;
 Expunerea de motive nr.16525/29.05.2019 a Primarului UAT Orașul Buhuşi;
 Prevederile Ordinului nr.28161 din 9 octombrie 2009, pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalului proprii,
 Prevederile contractului nr. C1920074X213410400394 din 23.05.2018, încheiat între UAT Orașul Buhuși și Agenția pentru Finantarea Investițiilor Rurale- România care are ca obiect finanțarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sociale a orașului Buhuși prin dotarea Complexului de Servicii Comunitare„ finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, submăsura 19.2, măsura M6/6B,
 Manualului de procedură pentru implementare PNDR 2014-2020, sectiunea II – autorizare plăți
 Prevederile Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale CLB;
 În baza prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45, art. 48 alin. (2), art.115 alin. (1) lit.”b”, art. 119, art.121 și art.122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE :

Art.1. Aprobarea inventarului parțial al unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională .

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate