21 mai 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea zonării fiscale și stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur.OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea zonării fiscale și stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău

Consiliul Local Buhuşi,judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– raportul nr. 33304/29.10.2018 al Serviciului Impozite şi Taxe;
– expunerea de motive nr.33305/29.10.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– anunțul nr. 33322/29.10.2018 privind inițierea procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, a proiectului de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale și stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău;
– procesul verbal nr._______/________2018 privind încheierea procedurii de consultare publică;
– Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și modificată;
– prevederile art. 453 lit. i) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile cap. I, Titlul IX, pct. 9 (1) din H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală– modificată şi completată;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– în baza prevederilor art.27, art.36,alin.2,lit.b, alin. 4, lit.c, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art. 1. Se propune zonarea fiscală şi stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău, conform Anexei privind zonarea și lista străzilor aferente, în cadrul intravianului orașului Buhuși – localitate de rang III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2019, dată la care H.C.L. nr. 35/24.11.1994, H.C.L. nr. 27/31.01.1995 și H.C.L. nr. 6/25.01.2001 se abrogă.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe, precum şi celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi adusă la cunoştinţă publică de către Serv. Impozite şi Taxe prin mijloace mass-media şi prin afişare.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print