20 aprilie 2024

Proiect de hotărâre nr. 49/08.04.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretarul Oraşului,
Cons. Jur. MIHAI OANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2019 si estimat pe anii 2020-2022

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere :
– Referatul nr. 10758/03.04.2019 intocmit de d-ra Timofte Oana – Șef B.D.P.F.I.;
– Raportul nr. 10826/08.04.2019, intocmit de dl Maxim Mircea, din cadrul Serviciului Urbanism;
– Raportul nr. 12289/16.04.2019 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
– Expunerea de motive nr. 11290/16.04.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Procesul verbal de afișare a proiectului de buget nr. 11389./08.04.2019 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
– Adresa nr. 438/19.03.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău , prin care comunică sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, sumele alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale precum și sumele alocate direct din impozitul pe venit estimat a fi incasat in anul 2019 conform prevederilor art.6 alin.(7) si (18) din Legea bugetului de stat nr.50/2019 si a adresei Ministerului Finantelor Publice nr.462650/15.03.2019;
– Adresa nr. 443/20.03.2019 prin care se comunica repartizarea sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pentru anul 2019 si estimari 2020-2022;
– Adresa nr. 5970/25.03.2019 a Serviciului Evidenta Cheltuielilor, Sinteza si Evidenta Bugetului din cadrul Directiei Economice si Managementul Calitatii din cadrul Consiliului Judetean Bacau, prin care au fost repartizate sume buget, conform art.6, alin. (2) si art.4, lit.(c) din Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 , respectiv e sumele repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean (7,5% din impozitul pe venit) si sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;
– Adresa nr. 5978/25.03.2019 inaintata de Consiliul Judetean Bacau, cu o copie a Hotararii Consiliului Judetean nr. 44/23.03.2019 ;
– Adresa nr. 475/02.04.2019 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau, privind repartizarea pe trimestre sume defalcate TVA an 2019 si inregistrata la unitatea noastra sub nr. 11637/10.04.2019 ;
– Adresele unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Buhuși;
– Prevederile OUG nr. 107/2006 modificată şi completată, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei;
– Prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată şi completată;
– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificată şi completată;
– Legea nr. 350/2005 – privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr. 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– O.U.G. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Legea nr. 79/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– O.G nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
– prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– Prevederile art. 27,art. 36 alin. (2) lit. a), b), d), alin. (3), lit. b), alin. (4), lit. a), b) , d) , e), alin. (6) lit. a), lit. c), alin. (7), alin. (9), art. 45, art. 48, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

ART.1. Se propune aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2019, la venituri în sumă de 39.045,69 mii lei și cheltuieli in suma de 41.915,27 mii lei, la partea de cheltuieli conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.
ART.2. Se propune aprobarea bugetului secţiunii de funcţionare a Consiliului Local Buhuşi pe anul 2019, la venituri in sumă de 20.740,18 mii lei si cheltuieli in suma de 21.250,60 mii lei, precum şi estimările pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotarare.
ART.3. Se propune aprobarea bugetului secţiunii de dezvoltare a Consiliului Local Buhuşi pe anul 2019, la venituri in sumă de 18.305,51 mii lei si cheltuieli in suma de 20.664,67 mii lei, precum şi estimările pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotarare.
ART.4. Se propune aprobarea bugetului creditelor interne (venituri și cheltuieli ) pentru anul 2019, si estimările pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 4 la prezentul proiect de hotarare.
ART.5. Se propune aprobarea listei de investitii din buget local conform anexei nr. 5 și lista de investiții din credite interne conform anexei nr. 6, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.
ART.6. Se propune utilizarea sumei de 2.869,58 mii lei, excedent al bugetului local din anii precedenți pentru finanțarea cheltuielilor din sectiunea functionare in suma de 510,42 mii lei si finantarea cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare in suma de 2.359,16 mii lei .
ART.7. Se propune alocarea sumei de 60 mii lei pentru contracte de prestări servicii televiziune locala, din cap. 67.02 Cultură, recreere, religie .
ART.8. Se propune alocarea sumei de 39 mii lei – transferuri pentru cheltuieli la case de cult – biserici si alocarea sumei de 13 mii lei pentru sustinerea Asociatiei Renasterea, de la capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie .
ART.9. Se propune spre aprobare alocarea sumei de 150 mii lei pentru Instituția Publică – Handbal club Oraș Buhuşi din capitol 67.02.
ART.10.Se propune alocarea sumei de 60 mii lei pentru cotizaţii către Asociaţia Oraşelor din România, ADIS, ADIB , GAL pentru anul 2019, din capitolul „Alte acţiuni”.
ART. 11. Se propune spre aprobare alocarea sumei de 410 mii lei, transferuri pentru sănătate, din care: în vederea finanţării cheltuielilor de capital 100 mii lei si cheltuieli curente 310 mii lei, din care 10 mii lei pentru organizarea conferintei – ,,Rolul spitalelor municipale, orasenesti, monospecialitate in dezvoltarea calitatii serviciilor medicale, prezent si perspective,, la Spitalul Orăşenesc Buhuşi.
ART. 12. Se propune spre aprobare suma de 70 mii lei pentru organizarea serbărilor Orașului Buhuși.
ART. 13. Se propune spre aprobare repartizarea sumelor pe ordonatori terţiari de credite la capitolul Învăţământ conform anexei nr. 7 la prezentul proiect de hotarare..
ART.14. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate, Compartimentul Resurse Umane, Serviciul Urbanism, Compartimentul Protecţie Socială, Biroul Programe cu Finanaţare Internaţională, Liceul Teoretic “Ion Borcea” Buhuşi, Scoala Gimnaziala „Mihail Andrei”, Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare”, Spitalul Orăşenesc Buhuşi, vor duce la îndeplinire prevederile prezenta hotărâre.
ART.15. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
ART.16. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • pdf 2_PH
    Dimensiune fișier: 32 Mo