22 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 43/21.03.2019

Avizat pentru legalitate,

Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare –R.O.F.
C.S.C. Buhuși/ Centrul de consiliere, informare și sprijin

Consiliul Local al orașului Buhuși, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară;
Având in vedere:

– Raportul 8926/19.03.2019 al șefului Complexului de Servicii Comunitare;
– Expunerea de motive nr. 9350/21.03.2019 a Primarului orașului Buhuși;

– Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
– Hotărârea Guvernului nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

– prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice;
– HCL nr.174/2018 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Buhuși în Direcție de Asistență Socială, ca instituție publică de interes local – fără personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 417/2018, aprobarea organigramei, statului de funcții, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială;
– HGR nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, modificată și completată;

– prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a) raportat la alin. (3) lit.b), art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2) și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare – R.O.F.C.S.C. Buhuși/ Centrul de consiliere, informare și sprijin, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului orașului Buhuși, Direcției de Asistență Socială, Direcției Buget Finanțe Contabilitate şi va fi adusă la cunoștinţa publică, în condițiile legii.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate