20 aprilie 2024

Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.8461 din 02.03.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise la concursul sustinut, în vederea ocupării funcţiei contractuale, vacante, de execuţie, de agent de pază, in cadrul Serviciului Poliție Locală- Compartiment Ordine Publică

 

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

NUMARUL DE INREGISTRARE AL CERERII Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
    1. 6871/21.02.2020      76.83  ADMIS
    2. 5666/12.02.2020       31,33 RESPINS
     3. 6502/18.02.2020          11 RESPINS
     4. 6877/21.02.2020             6,83      RESPINS

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 02.03.2020, ora 14.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

Candidatii declarati „admisi” se vor prezenta , in data de 05.03.2020, ora 10.00 , la sediul institutiei,din str. Republicii, nr.5, pentru sustinerea interviului.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

    SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print