6 December 2023

Rezultatul contestatiei a probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unei functii publice apartinand aparatului de specialitate a primarului

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

NR.  14793 din  19.04.2023

REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI

 a PROBEI SCRISE

din cadrul concursului de recrutare, organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei publice vacante de executie, de consilier, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului – Directia Buget, Finante, Contabilitate, aparținând aparatului de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de solutionare a contestatiilor, comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului candidatului contestatar Nr de inregistrare contestatie –proba scrisa Rezultat contestatie
1. 10850/17.03.2023 14480/18.04.2023 RESPINS , conform prevederilor art.618, alin.18), lit. b) din OUG nr.57/2019 – privind Codul Administrativ

Afişat astăzi  19.04.2023, ora 14.30 la avizierul Primarieiorasului Buhusi , si pe site –ul institutiei .

SECRETAR ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print