21 mai 2024

Rezultatul Interviului la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante , de executie din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 42898  din 06.11.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei –interviu, din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de instructor de educatie principal, din cadrul  D.A.S. – Centru de Îngrijire de zi pentru copilul aflat în dificultate, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 729/2023, comunică următorul rezultat al interviului:

Nr. crt.Numarul de înregistrare al cererii candidatului*Punctajul obținut la interviuRezultatul interviului
1.40297/19.10.202397,33ADMIS  

Candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba-interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str. Republicii, nr.5, camera 1, Comp. Resurse Umane.

Afișat astăzi, 06.11.2023, ora 10.30, la avizierul instituției și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

Notă*- In conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,afișarea  rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

print