22 mai 2024

Rezultatul probei -interviu, a examenului de promovare într-un grad imediat superior celui detinut intr-o functie publica de executie din cadrul serviciilor apartinand aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi.

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR. 33175 din 07.09.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei -interviu, a examenului de promovare într-un grad imediat superior celui deținut, in functia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Impozite și taxe- Compartiment Constatare, Impunere, Incasare debite și salubritate, apartinând aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

Nr. crt.Numarul de inregistrare al dosarului candidatuluiPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.30224/16.08.2023  96,66ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 , candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi  07.09.2023, ora   13 .00, la sediul si pe site -ul institutiei .

Notă: In conformitate cu prevederile art. 67^1 din H.G. nr.611/2008 , afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print