21 mai 2024

Rezultatul probei Interviu – al examenul de promovare in grad imediat superior celui detinut in functia publica de executie in cadrul serviciilor apartinand aparatului de specilitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR.   37094 din 02.10.2023

ANUNŢ

privind rezultatul interviului, al concursului de promovare în grad imediat superior celui deținut, în functia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectia Muncii si Arhivare, apartinând aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

Nr. Crt.Nr. dosarFunctia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovarePunctaj proba interviuRezultatul Probei interviu
1.33181/ 07.09.2023consilierIasistentCompartiment Intern de prevenire, protectia muncii și arhivăprincipal96,33Admis

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Afişat astăzi  02.10.2023, ora .15.00.

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print