20 aprilie 2024

Rezultatul probei -interviu din cadrul concursului de recrutare pentru o functie publica de executie vacanta apartinand aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.15045  din 21.04.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei interviu din cadrul concursului de recrutare pentru funcţia publică vacantă, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului – Directia Buget, Finante, Contabilitate, aparținând aparatului de specialitate al primarului

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.285/20.04.2023, comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Nr. de înregistrare al cererii candidaților Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 10529/16.03.2023 93,33 ADMIS
2. 10850/17.03.2023 75,66 ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit, potrivit legii, în funcţia publică pentru care a candidat.

Afişat astăzi  21.04.2023, ora  1130,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print