12 iunie 2024

Rezultatul probei interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 23576  din 12.07.2022

                                                                ANUNŢ

privind rezultatul probei interviu a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie de bibliotecar, clasa I,treaptă profesională I, din cadrul Bibliotecii Orășenești „George Bacovia”

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr. crt.Nr de înregistrare al dosaruluiPunctajul obținut la interviuRezultatul interviului
1.21542/24.06.202290,66ADMIS

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011, candidatii nemulțumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 12.07.2022, ora 10.15, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Teliță Claudia

                                                               

Nr. crt.
    
 
 
    
    

 

print