20 aprilie 2024

Rezultatul probei scrise a examenului de promovare in grad imediat superior celui detinut intr-o functie publica de executie din cadrul serviciilor apartinand aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR.   36982 din 02.10.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a examenului de promovare în grad imediat superior celui detinut în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Intern de prevenire, protectia muncii si arhivă, aparținând aparatului de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizare şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. Crt.Nr. dosarFunctia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovarePunctaj proba scrisaRezultatul Probei scrise
1.33181/ 07.09.2023consilierIasistentCompartiment Intern de prevenire, protectia muncii și arhivăprincipal89ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi, 02.10.2023, ora  12.00.

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

NOTA:In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

print