20 aprilie 2024

Rezultatul probei scrise a examenului de promovare intr-o functie contractuală, cu un grad imediat superior celui detinut, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

       COMISIA DE EXAMEN

     NR. 36781 din 20.10.2022

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise al examenului de promovare în funcţia contractuală, de execuţie, de inspector de specialitate, grad profesional I, din cadrul Administrației pieței și târgurilor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de examen comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numărul de înregistrare al dosaruluiPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.34267/07.10.202281,83ADMIS

 Candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi, str.Republicii, nr.5.

Afișat astăzi, 20.10.2022, ora 12.00, la avizierul instituției și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

    SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print