30 September 2023

Rezultatul probei scrise al examenului de promovare in grad imdeiat superior celui detinut in cadrul serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR. 33141  din 07.09.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a examenului de promovare din functia publică de executie, de consilier, grad profesional principal, în aceesi functie cu grad profesional superior în cadrul – Directiei Buget,Finante, Contabilitate – Comp.Constatare, Impunere și Încasare debite și salubritate, apartinând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizare şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Nr de inregistrare al dosarului candidatuluiPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.30224/16.08.202373,66ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,  candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Primariei orasului Buhusi,din str.Republicii, nr.5

Afişat astăzi, 07.09.2023, ora 11.10.

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

NOTA: In conformitate cu prevederile art.67^1 din H.G. nr.611/2008, afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

print