21 iunie 2024

Rezultatul selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru funcției publice de execuție de consilier juridic – Serv. Impozite și taxe

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 24177 DIN 15.07.2022

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Impozite și taxe – Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociații Proprietari, ANL și Fond Locativ –  Direcția Buget, Finanțe, Contabilitate, din aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt.Funcția publicăNumărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursInstituțiaRezultatul probei de selecție a dosarelor
1.consilier juridic23703/12.07.2022Primaria orașul BuhușiADMIS

          Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până luni 18.07.2022, ora 1000 conform art. 63 coroborat cu art. 156 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei orașului Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, orașul Buhuși, Județul Bacău.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat astăzi 15.07.2022, ora 1000 la avizierul instituției și pe site-ul Primăriei.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 26.07.2022, la ora 1000 , la sediul Primăriei orașului Buhuși.

                                                                                                          Secretar comisie concurs:

                                                                                                    Mic Maria,  consilier superior

print