18 mai 2024

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 13850 din 10 .04.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei – selecția dosarelor,

din cadrul concursul de recrutare pentru funcţia publică vacantă de executie, de consilier, clasa I, grad principal, din cadrul Compartiment Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului – Directia Buget,Finante, Contabilitate

In urma verificării documentelor din dosarele candidatilor înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartiment Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului – Directia Buget,Finante, Contabilitate, Comisia de concurs constituită în baza Dispozitiei nr.203/06.03.2023, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Nr. de înregistrare al dosarului Rezultatul selectiei dosarului Motivul respingerii dosarului
1. 10529/16.03.2023            ADMIS pentru proba scrisă
2. 10850/17.03.2023                                ADMIS pentru proba scrisă
3. 12365/30.03.2023           RESPINS pentru proba scrisă Nu îndeplinește conditiile de studii
4. 12829/03.04.2023                   RESPINS pentru proba scrisă Lipsă documente studii
5. 12849/03.04.2023                               ADMIS pentru proba scrisă

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la proba –selectia dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str.Republicii,nr.5.

Candidatii declarati ”ADMIS” se vor prezenta în data de 13.04.2023, ora 10.00, pentru proba  scrisă, la sediul institutiei, din str.Rebublicii, nr.5.

Afişat astăzi 10.04.2023, ora 1630,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE –   Cons. sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print