16 iunie 2024

Rezultatul verificarii eligibilitatii candidatului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA  DE  EXAMEN

NR. 18178 din 29.05.2024

Rezultatul verificării îndeplinirii de către candidat a condițiilor de promovare în grad imediat superior celui deținut în cadrul serviciilor aparținând aparatului de specialitate al primarului

În urma verificarii documentelor existente în dosarul înscris pentru examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut, Comisia de concurs, constituită prin Dispoziția nr.243/2024, anunță următorul rezultat:

Nr. Crt.Nr. dosarFunctia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovareRezultatul verificarii documentelor
1.17570/24.05.2024ConsilierIprincipalCompartiment Executare silita,Urmarire debite, Derulare contracte, Indrumare asociatii proprietary, ANL și Fond LocativsuperiorADMIS

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta cu actul de identitate, în data de 13 iunie 2024, ora 11.00, pentru proba scrisa, la sediul institutiei, din str.Republicii, nr,5, Sala de ședințe.

În termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului verificării eligibilității candidatilor, probei scrise ori a interviului, candidatii nemultumiți pot depune contestație, prin intermediul platformei informatice de concurs sau la sediul Primariei orasului Buhusi, str.Republicii, nr.5, sub sanctiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi 29.05.2024, ora   12 00.

SECRETAR,

Cons.TELIȚĂ CLAUDIA

Notă: Afișarea rezultatelor obținute de candidati la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare al dosaului atribuit fiecărui candidat. (art.96 din Anexa 10 – OUG 57/2019).

print