18 mai 2024

Rezultatul verificarii eligibilitatii dosarului inscris la examenul de promovare in grad imediat superior celui detinut intr-o functie publica de executie

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA  DE  EXAMEN

NR.   16468  din 15.05.2024

Rezultatul verificării îndeplinirii de către candidat a condițiilor de promovare în grad imediat superior celui deținut în cadrul serviciilor aparținând aparatului de specialitate al primarului

În urma verificarii documentelor existente în dosarul înscris pentru examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut, Comisia de concurs, constituită prin Dispoziția nr.200/2024, anunță următorul rezultat:

Nr. Crt.Nr. dosarFunctia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovareRezultatul verificarii documentelor
1.15467/08.05.2024Consilier achizitii publiceIprincipalCompartiment Achizitii PublicesuperiorADMIS

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta cu actul de identitate, în data de 27 mai 2024, ora 11.00, pentru proba scrisa, la sediul institutiei, din str.Republicii, nr,5, Sala de ședințe.

În termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului verificării eligibilității candidatilor, probei scrise ori a interviului, candidatii nemultumiți pot depune contestație, prin intermediul platformei informatice de concurs sau la sediul Primariei orasului Buhusi, str.Republicii, nr.5, sub sanctiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi 15.05.2024, ora  10 00.

SECRETAR,

Cons.TELIȚĂ CLAUDIA

NOTA:In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), Afișarea rezultatelor obținute la probele etapei de selectie, precum si afisarea rezultatelor solutionarii contestațiilor și a rezultatelor finale se realizează în platforma informatica de concurs, utilizându-se numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

print