20 aprilie 2024

Rezultatul verificarii documentelor depuse pentru examenul de promovare in grad imediat superior celui detinut intr-o functie publica de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA  DE  EXAMEN

NR.  35310 din 21.09.2023

Rezultatul verificării îndeplinirii de către candidat a condițiilor de promovare în grad imediat superior celui deținut în cadrul serviciilor aparținând aparatului de specialitate al primarului

În urma verificarii documentelor existente în dosarul înscris pentru examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut, Comisia de concurs, constituită prin Dispoziția nr.640/2023, anunță următorul rezultat:

Nr.Crt.Nr. dosarFunctia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovareRezultatul verificarii documentelor
1.33181/07.09.2023consilierIasistentCompartiment Intern de prevenire, protectia muncii și arhivăprincipalADMIS

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta în data de 02 octombrie 2023, ora 09.00, pentru proba scrisa, la sediul institutiei, din str.Republicii, nr,5, Sala de ședințe.

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi, str.Republicii, nr.5

Afişat astăzi 21.09.2023, ora 1200.

SECRETAR,

Cons.TELIȚĂ CLAUDIA

NOTA:In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

print