21 mai 2024

Proiect de hotărâre Nr: 10 / 21 Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre Nr: 10 / 21 Ianuarie 2019

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat pentru anul şcolar 2019- 2020 din orașul Buhuși

Consiliul Local Buhuşi,  judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având in vedere:
–        Adresa nr.123281/1/23.11.2018 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău;
–        Avizul Conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău;
–        Raportul nr. 38524/12.12.2018 al Secretarului orașului Buhuși;
–        Expunere a de motive nr. 38525/12.12.2018 a Primarului orașului Buhuși;
–        Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5235/2018;
–        prevederile art. 19, art. 20, art. 45 alin. (5) alin. (6) și art.61 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
–        Ordinul nr. 5079/2016 rivind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
–        HG nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
–        Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – modificată şi completată;
–        OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei modificată și completată;
–        Prevederile Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
–        prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadrul a descentralizării, modificată şi completată;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        In baza art. 4, art. 5, art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4), lit. e), alin. (6), lit. a), pct. 1, alin. (9), art. 45, art. 48, alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 – republicată și modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din oraşul Buhuşi, conform anexei – părte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 2/2018 se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Buget – Finanţe – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, I.S.J. Bacău, precum şi unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Buhuşi, în vederea ducerii la îndeplinire.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print